Monthly Archives: August 2014

सुभाषित : शोक का प्रभाव

मूल संस्कृत पद्य शोको नाशयते धैर्य, शोको नाशयते श्रॄतम्। शोको नाशयते सर्वं, नास्ति शोकसमो रिपु॥

Posted in Hindi | हिन्दी, Literature, Sanskrit | संस्कृत | Tagged , , , , , , | Comments Off on सुभाषित : शोक का प्रभाव

नीति-शतक : न्याय का पथ

मूल संस्कृत पद्य निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः स्थिरा भवतु, गच्छतु वा यथेष्टम् । अद्यैव वा मरणमस्तु, युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति, पदं न धीराः ।। ७४ ।।

Posted in Hindi | हिन्दी, Literature, Sanskrit | संस्कृत | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on नीति-शतक : न्याय का पथ

श्रृंगार-शतक : रमणियाँ

मूल संस्कृत पद्य स्मितेन भावेन च लज्जया भिया पराङ्गमुखैरर्धकटाक्षवीक्षणैः । वचोभिरीर्ष्याकलहेन लीलया समस्तभावैः खलु बन्धनं स्त्रियः ।। २ ।।

Posted in Hindi | हिन्दी, Literature, Sanskrit | संस्कृत | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on श्रृंगार-शतक : रमणियाँ

श्रृंगार-शतक : स्त्रियों के आभूषण और अस्त्र

मूल संस्कृत पद्य भ्रूचातुर्यात्कुञ्चिताक्षाः कटाक्षाः स्निग्धा वाचो लज्जितान्ताश्च  हासाः । लीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च स्त्रीणामेतद्  भूषणं चायुधं च ।। ३ ।। —

Posted in Hindi | हिन्दी, Literature, Sanskrit | संस्कृत | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on श्रृंगार-शतक : स्त्रियों के आभूषण और अस्त्र

India: A land for time immemorial….

A special piece on the occasion of India’s 68th Independence Day that is being celebrated today, August 15, 2014. Some people, both within and outside India, tend to argue that India is not a historic entity and that the Indian … Continue reading

Posted in Allgemein, English, Facts & Figures | Tagged , , , | Comments Off on India: A land for time immemorial….