Tag Archives: नीति-शतक

नीति-शतक : न्याय का पथ

मूल संस्कृत पद्य निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः स्थिरा भवतु, गच्छतु वा यथेष्टम् । अद्यैव वा मरणमस्तु, युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति, पदं न धीराः ।। ७४ ।।

Posted in Hindi | हिन्दी, Literature, Sanskrit | संस्कृत | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on नीति-शतक : न्याय का पथ